Polityka prywatności SAS Jaworscy Sp. Jawna

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Sas Jaworscy Spółka Jawna danych osobowych klientów, w tym klientów sklepu internetowego. Została opracowana na podstawie przepisów: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych

Administratorem danych osobowych klientów jest: SAS JAWORSCY SP. JAWNA, Sidorska 2k, 21-500, Biała Podlaska, sklepnet@e-sas.pl

Najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty, zgodnie z poniższymi zasadami: Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym, zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. Realizujemy wszystkie prawa, określone w RODO. Dane osobowe przechowujemy zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych. Chronimy dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Jeżeli dane osobowe udostępniamy innym podmiotom, odbywa się to w sposób bezpieczny, na podstawie przepisów prawa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy tylko i wyłącznie legalnie w oparciu o podstawy prawne określone w RODO w następujących okolicznościach:

1. Przeglądanie strony internetowej i oferty sklepu internetowego

W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie dane dostępowe (tzw. logi serwera), jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony i chęć ulepszenia naszej oferty). Jeśli zajdzie taka potrzeba, zebrane przez nas dane osobowe będziemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zarządzaniu jakością towarów i usług, optymalizacji procesów obsługi reklamacji i zwrotów towarów czy obronie przed roszczeniami). Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty na stronie.

2. Obsługa zamówień, reklamacji i zwrotów towarów

Dane obowiązkowe, podawane przy składaniu zamówienia lub składaniu reklamacji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do realizacji zamówienia lub obsługi reklamacji. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia. Dodatkowe dane (nieobowiązkowe), które zostaną nam przekazane dobrowolnie, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda). W niektórych sytuacjach będziemy przetwarzać dane osobowe klientów także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny) – będzie tak w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT na zakupiony towar lub zwrotu pieniędzy w związku z odstąpieniem od umowy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zebrane przez nas dane osobowe możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zarządzaniu jakością towarów i usług, optymalizacji procesów obsługi reklamacji i zwrotów towarów czy obronie przed roszczeniami).

3. Zakładanie konta klienta

Konto klienta nie jest potrzebne aby zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym, jednakże jego posiadacze otrzymują dodatkowe korzyści, np. możliwość śledzenia statusu zamówienia czy brak konieczności podawania swoich danych podczas kolejnych zakupów. Dane konta klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda). Konto może zostać w każdej chwili usunięte. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji po zalogowaniu na swoje konto. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zebrane przez nas dane osobowe będziemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zarządzaniu jakością towarów i usług, optymalizacji procesów obsługi reklamacji i zwrotów towarów czy obronie przed roszczeniami).

4. Ocena produktów i sprzedawcy

Po realizacji zamówienia w sklepie internetowym wysyłamy za pośrednictwem naszego partnera link do strony umożliwiającej dokonanie oceny. Ocena jest całkowicie dobrowolna i pomaga innym kupującym w podjęciu decyzji. Można zupełnie zignorować zaproszenie do oceny lub zrezygnować z takiego wykorzystywania danych przez wysłanie e-maila na adres wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe”. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zarządzaniu jakością towarów i usług, optymalizacji procesów obsługi reklamacji i zwrotów towarów czy obronie przed roszczeniami).

5. Udział w programie lojalnościowym

Każdy klient, który wypełni formularz zgłoszeniowy do programu Karta Punktowa SAS przekazuje nam dobrowolnie dane osobowe niezbędne do obsługi tego programu oraz zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych. Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda). Udzielone zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co będzie skutkować dezaktywacją karty punktowej i rezygnacją z uczestnictwa w programie. Zgodę można wycofać w każdym naszym sklepie stacjonarnym.

6. Monitoring wizyjny


Systemy monitoringu wizyjnego wykorzystujemy w celu utrwalenia wizerunku osób odwiedzających sklepy, magazyny i siedzibę naszej firmy, ich zachowania, daty i godziny pobytu oraz cech identyfikacyjnych przejeżdżających i parkujących w monitorowanym obszarze pojazdów. Nie rejestrują one dźwięku. Dane osobowe zapisane przez systemy monitoringu wizyjnego przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa osób, ochronie mienia i obronie przed roszczeniami).

Udostępnianie danych osobowych


Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności. Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie i w naszym imieniu i nie mogą ich wykorzystywać bez naszej wiedzy, np. realizując swoje własne cele. W niektórych przypadkach dane będziemy też udostępniać podmiotom, które mogą występować w roli niezależnych administratorów, np. Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych, firmy kurierskie czy banki. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe)  i sądom na podstawie przepisów prawa.

Prawa klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Zgodnie z tymi przepisami każdy nasz klient ma prawo do:
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
  • Dostępu do danych - otrzymania od nas potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
  • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes;
  • Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - zażądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, inaczej na czasowym zablokowaniu dostępu do danych;
  • Przenoszenia danych - otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany ,w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy;
  • Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe klientów będziemy przechowywać przez okresy wynikające z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, lub do czasu jej cofnięcia.

Nasze dane kontaktowe

W razie żądania udzielania informacji lub pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową ds. ochrony danych osobowych:

Grzegorz Okseniuk
Sidorska 2k
21-500 Biała Podlaska
782559402
sklepnet@e-sas.pl

Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2021 roku

NAJPOPULARNIEJSZE MARKI

SAS Jaworscy Spółka Jawna Opinie z ekomi-pl.com